Jak realizowane są czeki?

Posiadacz czeku może go zrealizować w oddziale banku będącym trasatem czeku lub w banku, w którym posiadacz czeku ma rachunek. Uznanie rachunku bankowego posiadacza czeku rozrachunkowego następuje po uzyskaniu przez jego bank środków pieniężnych, które z kolei są kierowane z banku będącego trasatem w kwocie odpowiedniej do realizacji czeku. Jak to przebiega? Otóż bank podawcy czeku wysyła owy czek do trasata, który przekazuje mu niezbędną kwotę pieniędzy, wykorzystując listę dyskontową.

Priorytet mają jedynie czeki z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i mogą one być realizowane natychmiast w kręgu banków, które zawarły umowę o wzajemnym honorowaniu czeków. Dzięki takiej umowie, banki mogą zrealizować czeki rozrachunkowe i gotówkowe do umownie określonych wysokości, bez konieczności uzyskania uprzedniego wpływu odpowiednich środków. Jeśli wysokość wypłaty przekracza limit, czek realizowany jest dopiero po uprzednim uzyskaniu środków lub po potwierdzeniu stanu konta nadawcy czeku.

Czasami zdarza się, że wypłata czeku nie jest możliwa z powodu braku pokrycia. Wówczas posiadacz czeku może czek oprotestować. Protest czeku sporządzany jest przez notariusza w formie odpowiedniej adnotacji na odwrotnej stronie czeku. Protest może być również sporządzony na osobnej karcie połączonej z czekiem. Notarialny protest czeku może być zastąpiony pisemnym oświadczeniem trasata zamieszczonym na czeku. Oświadczenie to powinno zawierać odmowę zapłaty czeku oraz przyczynę odmowy. Na podstawie takiego oświadczenia posiadacz czeku może dochodzić swej wierzytelności.