Obligacje

Obligacje to papiery wartościowe emitowane w serii. W przypadku obligacji emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje to papiery masowego obrotu, występują więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Obligacje reprezentują prawa majątkowe, które z kolei podzielone są na określoną liczbę równych jednostek. Oznacza to, że obligacje przyznają identyczne uprawnienia w różnej ilości.

Warto pamiętać, że obligacje mogą mieć dwie wartości. Jedną z nich może być wartość nominalna, która jest równa kwocie pożyczki, oraz wartość realna określana na podstawie aktualnego kursu. Wartość obligacji określana na podstawie kursu występuje wtedy, jeśli jest ona przedmiotem obrotu giełdowego lub pozagiełdowego w okresie pomiędzy datą emisji a datą wykupu. Posiadaczowi obligacji przysługuje wynagrodzenie w formie oprocentowania. Oprocentowanie może być wypłacane posiadaczowi obligacji jednorazowo w momencie ich wykupu lub sukcesywnie w formie rat w ustalonym odstępie czasu. Ponadto, wszelkie obligacja, jako papier wartościowy mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie. Taka możliwość pozwala posiadaczowi obligacji odzyskać pożyczone pieniądze jeszcze przed terminem ich płatności. Istnieje jednak pewne ryzyko związanie z wahaniami cen rynkowych. Może to sprawić, że inwestor zamiast zyskać, może stracić swoje pieniądze, jeśli sprzeda swoje obligacje przed terminem wykupu.